บริการของเรา

1.งานรับทำบัญชีและภาษี

ทำไมต้องเลือก Timjeen Account ทำบัญชีและภาษี

 • บางบริษัทขาดคน ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือบางครั้งมี แต่ ความรู้ ความสามารถ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัท
 • ไม่เข้าใจเรื่องของภาษี ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงิน หัก ณ ที่จ่าย ใช้สิทธิภาษีไม่ถูก
 • เจ้าของคนเดียว ไม่มีเวลา จัดเก็บเอกสารไม่เป็น ไม่เข้าใจเอกสาร (ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย)
 • ไม่ทราบผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการที่ดำเนินงานอยู่ว่า กำไร หรือขาดทุน
 • Timjeen Account ทีความเชี่ยวชาญ ในด้านให้คำแนะนำ บริการด้านบัญชีและภาษี
 • Timjeen Account ความชัดเจน รวดเร็ว ตรงเวลา
 • Timjeen Account มีประสบการณ์ธุรกิจที่หลากหลาย
 • Timjeen Account ติดต่อได้สะดวกตลอดเวลา

Timjeen Account เป็นมิตรกับลูกค้า (บริการด้วยใจ มีน้ำใจในการให้บริการ รู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน)

1.1 จดทะเบียนบริษัท​ จดทะเบียน​ หจก. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและอื่นๆ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. มีหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป

จัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. มีหุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป

ขั้นตอนการจัดทำ

 1. จองชื่อ
 2. จัดทำตรายาง ป้ายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 3. จดทะเบียนจัดตั้ง
 4. จัดส่งป้ายและตรายาง ให้ลูกค้า
 5. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน ทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน กำหนดทุนจดทะเบียนของหุ้นส่วนแต่ละคน กำหนดหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการ
 • กำหนดวัตถุประสงค์

กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเตรียมสำเนาเอกสารและต้นฉบับ

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการ
 • สำเนาเอกสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่นสัญญาเช่า สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่น
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานประกอบการ รูปถ่ายและเลขที่ตั้ง
 • แผนที่ตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

เอกสารที่จะได้รับภายหลังการจดทะเบียน

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน เอกสารที่ต้องขอคัดสำเนาภายหลังการจดทะเบียน
 • หนังสือรับรอง
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภพ. 01

1.2 รับทำบัญชี​ รายเดือน
รับปิดงบรายปี
รับปิดงบเร่งด่วน
รับตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชีรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)

บันทึก บัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองและจัดทำบัญชีให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

 • จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)

 

 

ยื่นเอกสารรายปี
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สปช.3)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภงด.1ก)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนทั้งปี (ภงด.91)

ปิดงบรายปีและตรวจสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีรายเดือนรวมค่าปิดงบรายปีแล้ว    แต่ไม่รวมค่าสอบบัญชี

 

1.3 รับงานประกันสังคม

รับดูแลงานประกันสังคมครบวงจร เพื่อความสะดวกของเจ้าของกิจการ ไม่ต้องเสียเวลากับงานนี้ การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การแจ้งเข้าออกประกันสังคม การจ่ายเงินประกันสังคม เราพร้อมให้บริการ

 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)

 

2.บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

ทำไมต้องเลือก Timjeen Account เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

 • ต้องการที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจ ขยายธุรกิจและเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้น
 • ต้องการวางระบบบัญชี วางแผนภาษี ให้ง่ายและทำงานอย่างเป็นระบบ
 • เริ่มต้องธุรกิจอย่างไร ถึงจะเติบโตและไม่เจ๊ง
 • จะทำธุรกิจอะไรดี ให้เหมาะกับเรา
 • อยากให้ธุรกิจเติบโต แต่วางแผนเชิงกลยุทธ์ไม่เป็น
 • อยากพัฒนาโรงงานทุกๆด้านพร้อมๆกัน แต่ไม่มีคนช่วยทำ
 • อยากลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด แต่ไม่มีคนช่วยทำ
 • Timjeen Account มีทีมที่ปรึกษาธุรกิจ เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้บริการ

2.1ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ปัญหาด้านกฎหทายที่เกี่ยวข้องงานบัญชีและภาษี
 • ให้คำปรึกษา การเขียนโครงการเพื่อยื่นกู้
 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ด้านการตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า
 • ให้คำปรึกษา เรื่องเอกสารการออกบิล การทำสต๊อกสินค้า การจัดเก็บเอกสาร
 • ให้คำปรึกษา ด้านทำเล จัดหาที่จดตั้งบริษัท รับแฟ็ก ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค

รับวางระบบบัญชี

 มีความยินดีที่จะเสนอบริการ รับวางระบบบัญชี ทุกธุรกิจ พร้อม สอนการใช้งานบนโปรแกรมบัญชี EXPRESS

เป้าหมาย เพื่อลดปัญหา และ ความยุ่งยาก ในการบริหารงานภายในด้าน การทำบัญชี-การเงิน รายงานสินค้าคงเหลือ ตัวเลขทางบัญชีเชื่อถือไม่ได้ ตามมาด้วยปัญหาการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่เมื่อรู้ก็เกิดความเสียหายไปเยอะมาก) ที่มีการทำงานซับซ้อน งานอย่างเดียวทำหลายคน แต่ไม่เคยถูกเลยสักคน เพราะไม่รู้ว่าที่ถูกต้องคืออะไร รับพนักงานบัญชีมาแต่ละคน ก็มีแนวความคิดมากันคนละอย่าง      อยู่กันได้ไม่ถึงปีก็ออก นโยบายบัญชีถูกเปลี่ยนไป ฝากชีวิตไว้กับพนักงานบัญชี แต่ละคนที่เข้ามา เป็นบ้าง ไม่เป็นบ้าง เสี่ยงดวง เพราะเจ้าของธุรกิจก็ไม่มี ความรู้ที่จะไปดูหรือควบคุมเค้าได้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อขยายกิจการในอนาคต เราช่วยแก้ปัญหาต่างๆนี้ได้

     รับวางระบบบัญชี สอนการใช่งานจนทำงานได้ และเป็นที่ปรึกษาได้ตลอดเวล

 

บริการวางแผนภาษี

ทางเรายินดีให้บริการวางแผนภาษีอากร การยื่นภาษีต่างมีดังนี้

 • ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91,94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน

การยื่นแบบภาษีต่างๆ ของประจำเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า

 • ยื่นแบบ ภงด. 1 ภาษีเงินได้ของพนักงาน ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด.3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภงด. 53 ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบ ภพ. 30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • ยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ตามกฏหมาย) แต่อนุโลมได้ ถึงวันที่ 29 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ :

โดยปกติของธุรกิจทั่วไปจะยื่นภาษีตามที่ได้แสดงไว้ให้ทราบ แต่จะมีการยื่นแบบภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการนั้นๆ หน้าที่ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแบบประจำปี

 • ยื่นแบบ ภงด. 1ก สรุปจากแบบ ภงด.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี
 • ยื่นแบบ ภงด. 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี สำหรับกิจการที่มีรอบ ระยะเวลาบัญชีปกติ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
 • ยื่นแบบ ภงด. 50 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 • ยื่นแบบ สบช. 3 นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับรองงบการเงิน

หลังจากที่นิติบุคคลได้จดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว จะต้องมีการจัดทำบัญชีนับตั้งแต่ วันแรกที่กิจการดำเนินการหลังจากจดจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ทางกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีหน้าที่ปิดบัญชีประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบ การเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่นิติบุคคลนั้นๆได้กำหนดไว้และจัดมีผู้จัดทำบัญชีเป็นผู้รับรองความถูกต้องในการจัดทำบัญชีตาม พรบ. บัญชี 2543 และจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับรอง ความถูกต้องของงบการเงิน ทำการตรวจสอบบัญชีและสอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชี ที่ผ่านมา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงิน เพื่อที่จะนำส่งงบการเงินประจำปี

เรารับวางแผนภาษีต่างๆให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะไม่กังวนต้องมาเสียภาษีย้อนหลังและประหยัดภาษีได้ โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

2.2ที่ปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้อนธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจ ที่จะช่วยเปิดโลกมุมมองธุรกิจใหม่ๆสำหรับผู้ที่อยากมีธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ สร้างทางลัดให้ธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก และเสียเงินไปกับการทดลองทฤษฎี ด้วยบริการที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับเจ้าของแบรนด์หรือผู้ที่ประกอบกิจการธุรกิจต่างๆ ทุกประเภท

เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการสร้างธุรกิจ ที่มากทั้งฝีมือและประสบการณ์ ให้คุณได้เลือกใช้บริการเพื่อยกระดับกลยุทธ์ธุรกิจ ไปสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ และออฟไลน์  การทำ Business Model  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้คำปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล การบัญชีและภาษี การเงิน บุคลากร การดำเนินธุรกิจ  รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องการการตลาดและขาย การวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุนและการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการทำงาน อย่างไร? ค่าบริการตามตกลง

1.เรียนรู้ ทำความเข้าใจธุรกิจ

2.จัดทำ หาไอเดีย

 1. จัดทำเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์

4.จัดทำBusiness Model

5.จัดหาแห่งเงินทุน

6.จัดทำแผนการจดทะเบียนนิติบุคคล บุคลาคล การดำเนินงาน การบัญชีและภาษี การเงิน การตลาดและขาย

7.การเริ่มทำธุรกิจและการควบคุม

2.3ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

       การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร และการวางแผนธุรกิจจะชี้ให้เห็นภาพรวมว่าธุรกิจนั้นจะมีแนมโน้มปรับตัวไปในทิศทางใด ส่วนกลยุทธ์และการกำหนดเป้าหมายจะช่วยผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามทิศทางที่ได้วางไว้ ซึ่งกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นจะถูกนำไปใช้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร และการวางแผนธุรกิจนั้นถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จของบริษัท การวางแผนกลยุทธ์จะช่วยเจ้าของกิจการ นักลงทุน ผู้จัดการ ในการตัดสินใจจากสิ่งที่ได้รับทราบมาแล้วซึ่งต่างก็อาจมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายแนวทาง ทั้งนี้ก็เพื่อการมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ ตามแนวทางกลยุทธ์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าดีที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน อย่างไร? ค่าบริการ

1.เข้าศึกษาที่สถานประกอบการ ประชุมระดับฝ่ายบริหารองค์กร

2.จัดตั้งทีมกลยุทธ์

3..ให้ความรู้การจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

4.จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

5.ดำเนินงานตามแผนเชิงกลยุทธ์

6.การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเชิงกลยุทธ์

7.สรุปผลการดำเนินงาน

3.บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ทำไมต้องเลือก Timjeen Account บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

 • ต้องการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมใหม่ๆ ไม่รู้ขั้นตอนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
 • ต้องการจะเปิดโรงงานใหม่ สายการผลิตใหม่
 • ต้องการหาเครื่องจักรกล เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการผลิต
 • มีแนวความคิดดีๆ แต่ไม่รู้จะผลิตสินค้านี้ได้อย่างไร
 • ไม่มีที่ผลิตสินค้า ไม่มีคนควบคุมโครงการให้ ควบคุมคุณภาพให้
 • มีตลาดแล้วสามารถขายได้ ไม่รู้หาสินค้าคุณภาพดี จะทำยี่ห้อเราเอง ได้อย่างไร
 • Timjeen Account มีทีมวิศวกรอุตสาหการ ที่มีประสบการณ์

3.1ที่ปรึกษาโรงงานและการปรับปรุงกระบวนการผลิต

การปรับปรุงระบบการผลิตใหม่ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และปรับลดต้นทุนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นลดการใช้พลังงาน ลดพื้นที่ของการใช้งาน หรือลดค่าใช้ในการผลิตด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดการกระบวนการผลิตในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการปรับขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มผลกำไรที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริง

ขั้นตอนการทำงาน อย่างไร? ค่าบริการ ตามตกลง

1.ศึกษาความต้องการลูกค้า

2.ศึกษากระบวนการผลิตเก่า

3.ออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ตามความต้องการลูกค้า

4.เสนอแผนและการดำเนินงาน

5.เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางใว้

6.ตรวจสอบการทำงานกระบวนการผลิต

7.ส่งมอบงานและคู่มือกระบวนการผลิต

3.2บริการ​ ให้คำปรึกษา​ วางโครงการ​ ออกแบบ​ ผลิต​ สร้าง​ ติดตั้ง​ ทดลองการผลิต​ ตรวจสอบ​ ซ่อมบำรุง​  เครื่องมือกล​ เครื่องจักรกล​ และโรงงานทุกประเภท ทุกขนาด

การให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

การออกแบบและสร้างอาคารของโรงงานอุตสาหกรรมที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าได้อาคารของโรงงานตรงตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
การออกแบบและดูแลกระบวนการผลิตที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับกระบวนการผลิตที่เหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และตรงความต้องการของลูกค้า
การออกแบบและสร้างเครื่องจักรตามกระบวนการผลิตที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ลูกค้าได้เครื่องจักรที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเหมาะสมต่อการผลิต

ขั้นตอนการทำงาน อย่างไร? ค่าบริการ ตามตกลง

1.ศึกษาความต้องการลูกค้า

2.ศึกษาโรงงานและกระบวนการผลิตเก่า

3.ออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิตใหม่ตามความต้องการลูกค้า

4.เสนอแผนและการดำเนินงาน

5.เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางใว้

6.ตรวจสอบการทำงานโรงงานและกระบวนการผลิต

7.ส่งมอบงานและคู่มือโรงงานและกระบวนการผลิต

3.3บริการที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา บริหารโครงการ ควบคุมคุณภาพ จัดหา​ ชิ้นส่วนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีความสำคัญมาก ต่ออุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างมาก ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมส่วนมากนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูง ระยะเวลารอนาน

เรามีทีมงาน วิจัยและพัฒนา ออกแบบ ผลิต ตรวจสอบคุณภาพ ตามลูกค้าต้องการในราคาที่ต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ

 

ขั้นตอนการทำงาน อย่างไร? ค่าบริการ ตามตกลง

1.ศึกษา ความต้องการลูกค้า

2.ศึกษาขั้นตอนการผลิตและรายละเอียดอื่นๆ

3.ออกแบบชิ้นส่วนและใหม่ตามความต้องการลูกค้า

4.เสนอแผนและการดำเนินงาน

5.เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

6.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน

7.ส่งมอบงานและเอกสารคุณภาพ

4.บริการงานจดทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีบริการงานจอทะเบียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

จดขอ อ.ย.

 จดทะเบียนลิขสิทธิ์

จดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนสิทธิบัตร

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 จดทะเบียนขอจัดตั้งโรงงาน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและร้านค้า

ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

ขอ visa

ขอใบอนุญาตทำงาน work permit

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

แจ้งเข้าออก คนต่างด้าว

จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

จดเลิกกิจการ

ขอMOUคนงานต่างด้าว

งานทะเบียนคนต่างด้าว

ปัจจุบันอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสูงมาก เพราะแรงงานในประเทศไทยมีจำกัด ในขณะที่การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น ทำให้นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานจำนวนมาก

 4.1 การขอMOU คนต่างด้าว

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องทำตามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU หากไม่มีถือว่าเป็นการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย มาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ควรทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำ MOU

 1. ต้องยื่นเอกสาร DEMAND LETTER หรือคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยต้องส่งเอกสารคำร้องที่ได้ไปยังตัวแทนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการคัดเลือกแรงงาน หลังจากนั้นตัวแทนประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อส่งกลับมา
 2. ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับมาจากเอเจนซี่ที่ต่างประเทศ
 • ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมแบบ ตท. 2 และเอกสารประกอบ ที่ สจจ/สจก.
 • ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท  กรณีนายจ้างยื่นเองจะต้องวางประกัน 1,000 บาท/แรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • นำหนังสือและเอกสารที่ได้จาก สจจ/สจก ยื่นส่งต่อที่กรมการจัดหางาน
 • กรมการจัดหางานออกหนังสือถึงสถานทูตไทย และสตม.
 • แรงงานประทับตราวีซ่า (ประเภท NON L-A)
 • ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • อบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการการจ้าง ฯ
 • รับใบอนุญาตทำงาน  SMART CARD
 1. แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง
 2. แจ้งการเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน
 3. ขั้นตอนสุดท้ายยื่นใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพภายใน 30 วันและยื่นใบรับรองแพทย์ที่สำนักงานจัดหางาน

เอกสารที่ต้องเตรียม 

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่าง ๆ

สำหรับลูกจ้าง (กรณีคนเก่า)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบเกิด
 4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับเก่า)


4.2 การต่อบัตรชมพู และสำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

ตาม มติ ครม แรงงานต่างด้าว วันที่ 29 ธันวาคม 2563
สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ไม่ถูกกฎหมาย 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

โดยรวมทั้งแรงานต่างด้าวที่มีนายจ้าง และ แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง ตามเงื่อนไขดังนี้

 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารอะไรเลย หรือมีเอกสารแต่หมดอายุ หรือไม่ถูกต้อง
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
 • มีบัตรชมพู แต่หมดอายุแล้ว
 • ที่เข้ามติก่อนหน้าที่เปิดให้ทำ แต่ไม่ได้ทำ
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง เช่น พาสปอร์ต,วีซ่า, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก และแจ้งเข้าไม่ทัน
 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 ที่ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้

ราคาหน้าร้าน รวมอยู่ที่ 12900 บาท ราคานี้ รวมได้ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี พร้อมการดูแลเอกสาร ยื่นออนไลน์ ทั้งขอเนมลิสและใบอนุญาตทำงาน พาตรวจโควิดและตรวจสุขภาพ จนถึงพาถ่ายบัตรชมพู

หากลูกค้าต้องการค่ารถ จะมีค่ารถเพิ่มเติม**มาขึ้นรถที่หน้าบริษัท
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางเองหรือให้ทางบริษัทพาไป
**
พร้อมกระบวนการที่ได้มาตรฐานในการป้องกันโควิด-19

 • ไปตรวจสุขภาพ 200 บาท
 • ค่ารถไปถ่ายบัตรชมพู 200 บาท

ในราคา 12900 ราคานี้รวม

 1. ขอเนมลิสออนไลน์ และใช้สิทธิ์ในการอยู่ต่อในประเทศไทย ตามมติครม.29 ธันวาคม 2563
 2. จองคิวและพาเข้าตรวจ
 • ตรวจโควิด 3000
 • ประกันสุขภาพ 4200
 • ตรวจสุขภาพ 2 ปี 1000
 1. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานออนไลน์+จ่ายค่าธรรมเนียม 1900 บาท
 2. พาถ่ายบัตรชมพู ทร38/1

– แต่ละบริการมีรายละเอียดอย่างไร

–  อัตราค่าบริการในแต่ละบริการ

ค่าบริการงานบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาธุรกิจ

ราคาค่าบริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตกลง สภาวะเศรษฐกิจ ความยาก ง่าย ซับซ้อน ของแต่ละธุรกิจ

ค่าสอบบัญชี

ค่าบริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตกลง สภาวะเศรษฐกิจ ความยาก ง่าย ซับซ้อน ของแต่ละธุรกิจ

ปรึกษาหรือสนใจใช้บริการ

โทร 02-171-1567 , 063-961-7146 , 095-936-1526

ID LINE : BKKmachine

ID LINE : 0835412279,0639617146

FACEBOOK : Timjeen.Account

FACEBOOK : สำนักงานบัญชีทิมจีนและที่ปรึกษาธุรกิจ

EMAIL : timjeen.ac@gmail.com